Servo Motor

Đang cập nhật

Dòng sản phẩm:

Dòng GYG

Đang cập nhật

  • Tải bảng giá

  • Tải catalog

Mua Hàng Trực Tuyến
Mã hàngĐiện ápTốc độ Oil seal/KeyCông suất
18bit ABS/INC, Without brake
GYG501B5-HC2200V1500r/minNo oil seal/With a Key, Tapped0.5kW
GYG851B5-HC20.85kW
GYG132B5-HC21.3kW
GYG501B5-HB2No oil seal/Without a key0.5kW
GYG851B5-HB20.85kW
GYG132B5-HB21.3kW
18bit ABS/INC, With brake
GYG501B5-HC2-B200V1500r/minNo oil seal/With a Key, Tapped0.5kW
GYG851B5-HC2-B0.85kW
GYG132B5-HC2-B1.3kW
GYG501B5-HB2-BNo oil seal/Without a key0.5kW
GYG851B5-HB2-B0.85kW
GYG132B5-HB2-B1.3kW
Mã hàngĐiện ápTốc độ Oil seal/KeyCông suất
18bit ABS/INC, Without brake
GYG501B5-RC2200V1500r/minNo oil seal/With a Key, Tapped0.5kW
GYG851B5-RC20.85kW
GYG132B5-RC21.3kW
GYG501B5-RB2No oil seal/Without a Key0.5kW
GYG851B5-RB20.85kW
GYG132B5-RB21.3kW
18bit ABS/INC, With brake
GYG501B5-RC2-B200V1500r/minNo oil seal/With a Key, Tapped0.5kW
GYG851B5-RC2-B0.85kW
GYG132B5-RC2-B1.3kW
GYG501B5-RB2-BNo oil seal/Without a Key0.5kW
GYG851B5-RB2-B0.85kW
GYG132B5-RB2-B1.3kW
Mã hàngĐiện ápTốc độ Oil seal/KeyCông suất
18bit ABS/INC, Without brake
GYG501C5-HB2200V2000r/minNo oil seal/Without a key0.5kW
GYG751C5-HB20.75kW
GYG102C5-HB21.0kW
GYG152C5-HB21.5kW
GYG202C5-HB22.0kW
GYG501C5-HC2No oil seal/With a Key, Tapped0.5kW
GYG751C5-HC20.75kW
GYG102C5-HC21.0kW
GYG152C5-HC21.5kW
GYG202C5-HC22.0kW
18bit ABS/INC, With brake
GYG501C5-HB2-B200V2000r/minNo oil seal/Without a key0.5kW
GYG751C5-HB2-B0.75kW
GYG102C5-HB2-B1.0kW
GYG152C5-HB2-B1.5kW
GYG202C5-HB2-B2.0kW
GYG501C5-HC2-BNo oil seal/With a Key, Tapped0.5kW
GYG751C5-HC2-B0.75kW
GYG102C5-HC2-B1.0kW
GYG152C5-HC2-B1.5kW
GYG202C5-HC2-B2.0kW
Mã hàngĐiện ápTốc độ Oil seal/KeyCông suất
20bit INC, Without brake
GYG501C5-RB2200V2000r/minNo oil seal/Without a key0.5kW
GYG751C5-RB20.75kW
GYG102C5-RB21.0kW
GYG152C5-RB21.5kW
GYG202C5-RB22.0kW
GYG501C5-RC2No oil seal/With a Key, Tapped0.5kW
GYG751C5-RC20.75kW
GYG102C5-RC21.0kW
GYG152C5-RC21.5kW
GYG202C5-RC22.0kW
20bit INC, With brake
GYG501C5-RB2-B200V2000r/minNo oil seal/Without a key0.5kW
GYG751C5-RB2-B0.75kW
GYG102C5-RB2-B1.0kW
GYG152C5-RB2-B1.5kW
GYG202C5-RB2-B2.0kW
GYG501C5-RC2-BNo oil seal/With a Key, Tapped0.5kW
GYG751C5-RC2-B0.75kW
GYG102C5-RC2-B1.0kW
GYG152C5-RC2-B1.5kW
GYG202C5-RC2-B2.0kW

Dòng GYC

Đang cập nhật

  • Tải bảng giá

  • Tải catalog

Mua Hàng Trực Tuyến
Mã hàngĐiện ápTốc độ Oil seal/KeyCông suất
18bit ABS/INC, Without brake
GYC101D5-HB2200V3000r/minNo oil seal/Without a key0.1kW
GYC201D5-HB20.2kW
GYC401D5-HB20.4kW
GYC751D5-HB20.75kW
GYC102D5-HB21.0Kw
GYC152D5-HB21.5kW
GYC202D5-HB22.0kW
GYC101D5-HA2200V3000r/minNo oil seal/With a key0.1kW
GYC201D5-HC20.2kW
GYC401D5-HC2No oil seal/With a Key, Tapped0.4kW
GYC751D5-HC20.75kW
GYC102D5-HC21.0Kw
GYC152D5-HC21.5kW
GYC202D5-HC22.0kW
18bit ABS/INC, With brake
GYC101D5-HB2-B200V3000r/minNo oil seal/Without a key0.1kW
GYC201D5-HB2-B0.2kW
GYC401D5-HB2-B0.4kW
GYC751D5-HB2-B0.75kW
GYC102D5-HB2-B1.0kW
GYC152D5-HB2-B1.5kW
GYC202D5-HB2-B2.0kW
GYC101D5-HA2-B200V3000r/minNo oil seal/With a key0.1kW
GYC201D5-HC2-B0.2kW
GYC401D5-HC2-BNo oil seal/With a Key, Tapped0.4kW
GYC751D5-HC2-B0.75kW
GYC102D5-HC2-B1.0Kw
GYC152D5-HC2-B1.5kW
GYC202D5-HC2-B2.0kW
Mã hàngĐiện ápTốc độ Oil seal/KeyCông suất
20bit ABS/INC, Without brake
GYC101D5-RB2200V3000r/minNo oil seal/Without a key0.1kW
GYC201D5-RB20.2kW
GYC401D5-RB20.4kW
GYC751D5-RB20.75kW
GYC102D5-RB21.0Kw
GYC152D5-RB21.5kW
GYC202D5-RB22.0kW
GYC101D5-RA2200V3000r/minNo oil seal/With a key0.1kW
GYC201D5-RC20.2kW
GYC401D5-RC2No oil seal/With a Key, Tapped0.4kW
GYC751D5-RC20.75kW
GYC102D5-RC21.0Kw
GYC152D5-RC21.5kW
GYC202D5-RC22.0kW
20bit ABS/INC, With brake
GYC101D5-RB2-B200V3000r/minNo oil seal/Without a key0.1kW
GYC201D5-RB2-B0.2kW
GYC401D5-RB2-B0.4kW
GYC751D5-RB2-B0.75kW
GYC102D5-RB2-B1.0kW
GYC152D5-RB2-B1.5kW
GYC202D5-RB2-B2.0kW
GYC101D5-RA2-B200V3000r/minNo oil seal/With a key0.1kW
GYC201D5-RC2-B0.2kW
GYC401D5-RC2-BNo oil seal/With a Key, Tapped0.4kW
GYC751D5-RC2-B0.75kW
GYC102D5-RC2-B1.0Kw
GYC152D5-RC2-B1.5kW
GYC202D5-RC2-B2.0kW

Dòng GYS

Đang cập nhật

  • Tải bảng giá

  • Tải catalog

Mua Hàng Trực Tuyến
Mã hàngĐiện ápTốc độ Oil seal/KeyCông suất
18bit ABS/INC, Without brake
GYS500D5-HB6100V3000r/minNo oil seal/Without a key0.05kW
GYS101D5-HB60.1kW
GYS201D5-HB60.2kW
GYS401D5-HB60.375kW
GYS500D5-HA6No oil seal/With a Key0.05kW
GYS101D5-HA60.1kW
GYS201D5-HC6No oil seal/With a Key, Tapped0.2kW
GYS401D5-HC60.375kW
18bit ABS/INC, With brake
GYS500D5-HB6-B100V3000r/minNo oil seal/Without a key0.05kW
GYS101D5-HB6-B0.1kW
GYS201D5-HB6-B0.2kW
GYS401D5-HB6-B0.375kW
GYS500D5-HA6-BNo oil seal/With a Key, Tapped0.05kW
GYS101D5-HA6-B0.1kW
GYS201D5-HC6-B0.2kW
GYS401D5-HC6-B0.375kW
Mã hàngĐiện ápTốc độ Oil seal/KeyCông suất
20bit ABS/INC, Without brake
GYS500D5-RB6100V3000r/minNo oil seal/Without a key0.05kW
GYS101D5-RB60.1kW
GYS201D5-RB60.2kW
GYS401D5-RB60.375kW
GYS500D5-RA6No oil seal/With a Key0.05kW
GYS101D5-RA60.1kW
GYS201D5-RC6No oil seal/With a Key, Tapped0.2kW
GYS401D5-RC60.375kW
20bit ABS/INC, With brake
GYS500D5-RB6-B100V3000r/minNo oil seal/Without a key0.05kW
GYS101D5-RB6-B0.1kW
GYS201D5-RB6-B0.2kW
GYS401D5-RB6-B0.375kW
GYS500D5-RA6-BNo oil seal/With a Key, Tapped0.05kW
GYS101D5-RA6-B0.1kW
GYS201D5-RC6-B0.2kW
GYS401D5-RC6-B0.375kW
Mã hàngĐiện ápTốc độ Oil seal/KeyCông suất
18bit ABS/INC, Without brake
GYS500D5-HB2200V3000r/minNo oil seal/Without a key0.05kW
GYS101D5-HB20.1kW
GYS201D5-HB20.2kW
GYS401D5-HB20.4kW
GYS751D5-HB20.75kW
GYS102D5-HB21.0kW
GYS152D5-HB21.5kW
GYS202D5-HB22.0kW
GYS302D5-HB23.0kW
GYS402D5-HB24.0kW
GYS502D5-HB25.0kW
GYS500D5-HA2No oil seal/With a key0.05kW
GYS101D5-HA20.1kW
GYS201D5-HC2No oil seal/With a key, Tapped0.2kW
GYS401D5-HC20.4kW
GYS751D5-HC20.75kW
GYS102D5-HC21.0kW
GYS152D5-HC21.5kW
GYS202D5-HC22.0kW
GYS302D5-HC23.0kW
GYS402D5-HC24.0kW
GYS502D5-HC25.0kW
18bit ABS/INC, With brake
GYS500D5-HB2-B200V3000r/minNo oil seal/Without a key0.05kW
GYS101D5-HB2-B0.1kW
GYS201D5-HB2-B0.2kW
GYS401D5-HB2-B0.4kW
GYS751D5-HB2-B0.75kW
GYS102D5-HB2-B1.0kW
GYS152D5-HB2-B1.5kW
GYS202D5-HB2-B2.0kW
GYS302D5-HB2-B3.0kW
GYS402D5-HB2-B4.0kW
GYS502D5-HB2-B5.0kW
GYS500D5-HA2-BNo oil seal/With a key0.05kW
GYS101D5-HA2-B0.1kW
GYS201D5-HC2-BNo oil seal/With a key, Tapped0.2kW
GYS401D5-HC2-B0.4kW
GYS751D5-HC2-B0.75kW
GYS102D5-HC2-B1.0kW
GYS152D5-HC2-B1.5kW
GYS202D5-HC2-B2.0kW
GYS302D5-HC2-B3.0kW
GYS402D5-HC2-B4.0kW
GYS502D5-HC2-B5.0kW
Mã hàngĐiện ápTốc độ Oil seal/KeyCông suất
18bit ABS/INC, Without brake
GYS500D5-RB2200V3000r/minNo oil seal/Without a key0.05kW
GYS101D5-RB20.1kW
GYS201D5-RB20.2kW
GYS401D5-RB20.4kW
GYS751D5-RB20.75kW
GYS102D5-RB21.0kW
GYS152D5-RB21.5kW
GYS202D5-RB22.0kW
GYS302D5-RB23.0kW
GYS402D5-RB24.0kW
GYS502D5-RB25.0kW
GYS500D5-RA2No oil seal/With a key0.05kW
GYS101D5-RA20.1kW
GYS201D5-RC2No oil seal/With a key, Tapped0.2kW
GYS401D5-RC20.4kW
GYS751D5-RC20.75kW
GYS102D5-RC21.0kW
GYS152D5-RC21.5kW
GYS202D5-RC22.0kW
GYS302D5-RC23.0kW
GYS402D5-RC24.0kW
GYS502D5-RC25.0kW
18bit ABS/INC, With brake
GYS500D5-RB2-B200V3000r/minNo oil seal/Without a key0.05kW
GYS101D5-RB2-B0.1kW
GYS201D5-RB2-B0.2kW
GYS401D5-RB2-B0.4kW
GYS751D5-RB2-B0.75kW
GYS102D5-RB2-B1.0kW
GYS152D5-RB2-B1.5kW
GYS202D5-RB2-B2.0kW
GYS302D5-RB2-B3.0kW
GYS402D5-RB2-B4.0kW
GYS502D5-RB2-B5.0kW
GYS500D5-RA2-BNo oil seal/With a key0.05kW
GYS101D5-RA2-B0.1kW
GYS201D5-RC2-BNo oil seal/With a key, Tapped0.2kW
GYS401D5-RC2-B0.4kW
GYS751D5-RC2-B0.75kW
GYS102D5-RC2-B1.0kW
GYS152D5-RC2-B1.5kW
GYS202D5-RC2-B2.0kW
GYS302D5-RC2-B3.0kW
GYS402D5-RC2-B4.0kW
GYS502D5-RC2-B5.0kW

Sản Phẩm Nào Phù Hợp Cho Bạn

Để được tư vấn nhanh chóng với chuyên viên của chúng tôi, Quý khách hàng chỉ cần gọi số Hotline: 1800 6547 hoặc chat trực tuyến (góc phải màn hình). Hạo Phương luôn sẵn sàng hỗ trợ Quý khách hàng một cách nhanh chóng.